Zakres specjalizacji

Prawo gospodarcze

Tworzenie i opiniowanie umów, w szczególności:

 • umowy sprzedaży  ( rękojmia, gwarancja, zadatek, zaliczka)
 • umowy o roboty budowalne,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy zlecenia,
 • umowy najmu,
 • umowy dzierżawy,
 • umowy leasingu
 • umowa zastawu
 • umowa depozytu
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • zabezpieczanie wykonania umowy,
 • regulaminy, OWU, wzorce umowne
 • prawo pierwokupu
 • prawo odkupu

Bieżąca obsługa spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczymy doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe przed sądami. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego spółek, obsługa transakcji sprzedaży udziałów spółki, umorzenie udziałów, reprezentacja w sporach sądowych, dotyczących w szczególności: odpowiedzialności członków zarządu wynikającej z art. 299 KSH, zaskarżania uchwał wspólników, przeprowadzenie likwidacji spółki prawa handlowego, prawo wekslowe.

Prawo rodzinne

Rozwód /separacja, w tym w szczególności:

 • rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie,
 • ustalenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci,
 • ustalenie alimentów na rzecz małżonka po ustaniu małżeństwa,
 • ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 • ustalenie sposobu wykonywania władzy nad małoletnim dzieckiem,
 • sporządzenie planu wychowawczego dot. wychowania małoletniego dziecka,
 • ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania przez małżonków,
 • eksmisja małżonka,
 • podział majątku dorobkowego małżonków.

Alimenty, w tym w szczególności:

 • Ustalenie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka,
 • Podwyższenie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka,
 • Obniżenie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka,
 • Zniesienie obowiązku alimentacyjnego,
 • Ustalenie obowiązku alimentacyjnego dziecka względem rodziców,
 • Ustalenie alimentów na rzecz małżonka od drugiego małżonka, który nie zaspakaja potrzeb rodziny,
 • Egzekucja alimentów w kraju u za granicą.

Władza rodzicielska, w tym w szczególności:

 • Pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
 • Sporządzenie porozumienia co do sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, zgodnie z art. 107 § 2 KRO,
 • Ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • Postępowanie w sprawie uzyskania zgody na wydanie paszportu dla dziecka,
 • Ustanowienie kuratora dla małoletniego dziecka,
 • Ustanowienie opiekuna dla małoletniego dziecka,
 • Ustanowienie rodziny zastępczej dla małoletniego dziecka,
 • Zarząd majątkiem dziecka.

Kontakty z dzieckiem, w tym w szczególności:

 • Ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • Ograniczenie kontaktów z dzieckiem,
 • Pozbawienie kontaktu z dzieckiem,
 • Sporządzenie porozumienia między rodzicami co do kontaktów z dzieckiem,
 • Egzekucja kontaktów.

Inne sprawy między rodzicami a dziećmi, w tym w szczególności:

 • Ustalenie ojcostwa przez Sąd,
 • Zaprzeczenie ojcostwa przez Sąd ,
 • Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa przez Sąd,
 • Zgoda Sądu na dokonanie czynności  na rzecz dziecka.
 • Adopcja.

Inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

 • Unieważnienie małżeństwa,
 • Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez Sąd w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Prawo cywilne

Sprawy dotyczące umów cywilnoprawnych, o zapłatę lub odszkodowanie, dotyczących zwłaszcza:

 • odstąpienia od umowy,
 • nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • kary umownej,
 • zadatku lub zaliczki,
 • prawo pierwokupu,
 • prawo odkupu,


Tworzenie i opiniowanie umów, w szczególności umowy sprzedaży , umowy o roboty budowlane, umowy deweloperskie, umowy zlecenia, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy leasingu, umowy zastawu, umowy depozytu, umowy dostawy, zastawu, umowy darowizny i inne nienazwane  przewłaszczenie na zabezpieczenie,

Sprawy dotyczące nieruchomości, w tym w szczególności:

 • Sporządzanie, opiniowanie, doradztwo, negocjowanie umów
 • Umowy sprzedaży nieruchomości/ lokalu,
 • Umowy przedwstępne,
 • Umowy najmu, dzierżawy,
 • Darowizna nieruchomości i jej odwołanie,
 • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca,
 • Ustanowienie i zniesienie hipoteki na nieruchomości,
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • Podział nieruchomości,
 • Zasiedzenie nieruchomości,
 • Przywrócenie posiadania,
 • Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu/ nieruchomości,
 • Postępowanie o zapłatę czynszu,
 • Eksmisja lokatorów,
 • Wnioski o wpis w księdze wieczystej,
 • Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

Sprawy dotyczące odszkodowań, w tym w szczególności:

 • dochodzenia odszkodowania z OC i AC od ubezpieczyciela polskiego jak i zagranicznego,
 • dochodzenia odszkodowania za szkodę na mieniu jak i na osobie, powstałego na skutek kolizji drogowej,
 • dochodzenie odszkodowania za szkodę powstałą na skutek błędu lekarskiego,
 • dochodzenie odszkodowania za szkodę powstałą na skutek pogryzienia przez zwierze domowe,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę fizyczną jak i psychiczną,
 • zadośćuczynienie za trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych.

Sprawy dotyczące podziału majątku, w tym w szczególności:

 • podział majątku po ustaniu związku małżeńskiego,
 • podział majątku po ustanowieniu przez Sąd rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
 • sporządzenie projektu ugodowego podziału majątku.

Sprawy dotyczące spadków, w tym w szczególności:

 • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
 • wydziedziczenie,
 • zachowek,
 • dział spadku,
 • długi spadkowe.


Inne sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym w szczególności:

 • ustanowienie służebności drogowej, służebności przesyłu, reprezentacja w elektronicznym post


Sprawy z zakresu windykacji zobowiązań, w tym w szczególności:

 • Wezwanie do zapłaty,
 • Negocjacje z dłużnikami,
 • Sądowa windykacja należności,
 • Windykacja należności zagranicznych,
 • Uzyskiwanie, zaskarżanie nakazów zapłaty,
 • Elektroniczne postępowanie upominawcze ,
 • Wykonywanie, uznawanie polskich wyroków zagranicą (w UE oraz poza UE),
 • Wykonywanie zagranicznych wyroków w Polsce,
 • Zabezpieczanie wierzytelności,
 • Reprezentacja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika.

Prawo karne

Obrona osób podejrzanych oraz oskarżonych w postępowaniu przed policją, prokuratorem, sądami powszechnymi w szczególności w sprawach o zabójstwo, handel narkotykami, zorganizowanych grup przestępczych, paserkę, rozbój, kradzież, kradzież rozbójniczą, bójkę, pobicie, handel ludźmi, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, groźby i znęcanie się, sprawy o wykroczenia i inne.

 • Uchylenie tymczasowego aresztu, zmiany tymczasowego aresztu na łagodniejszy środek zapobiegawczy,
 • Reprezentacja osób pokrzywdzonych na skutek przestępstwa w szczególności w sprawach dot. błędów lekarskich, pobicia, kradzieży.
 • Wyrok łączny,
 • Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • Wniosek o wykonanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego,
 • Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
 • Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności,
 • Wniosek o rozłożenie na raty zasadzonej grzywny lub kosztów postępowania,
 • Występowanie w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA).

"Jestem pewien, że przy Mojej pomocy prawnej zaoszczędzicie Państwo czas i pieniądze."
Łukasz Węgłowski, adwokat

Kancelaria

Kancelaria Adwokacka
adwokat Łukasz Węgłowski
ul. Staromłyńska 20/3 (Pl. Orła Białego)
70-561 Szczecin
 
Filia Kancelarii Adwokackiej w Kamieniu
Pomorskim
ul. Mieszka I 1/1c
72-400 Kamień Pomorski

Kontakt

Telefon: 601 867 542
91 820 33 03
 
Fax: 91 820 26 13
 
Adres e-mail: lukasz@weglowski.com.pl
lukasz.weglowski@wp.pl